Zapoznaj się z Naszym Regulaminem obiektu!

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu w miejscowości Małe Ciche (nr 52 i 52a).
 2. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 dnia następnego.
 4. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Zamiar przedłużenia pobytu ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić właścicielowi dzień przed upływem terminu wynajmu pokoju.
 6. Właściciele uwzględniają życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
 7. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 8. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa na teren obiektu oraz za rzeczy w nim pozostawione.
 9. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 10. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
 11. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 14. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobom trzecim.
 15. Osoby nie zameldowane w obiekcie przebywać mogą w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.
 16. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.
 17. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej i jadalni jest zabronione. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju.
 18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu przez dzieci oraz młodzież szkolną bez względu na wiek.
 19. Właściciel może odmówić przyjęcia do obiektu Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu obiektu bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom, innym osobą przebywającym w obiekcie, bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 20. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju właściciele przetrzymają przez okres 3 miesięcy liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę.
 21. Właściciele proszą również o:
 • Noszenie obuwia domowego w czasie pobytu w budynku;
 • Pozostawianie sprzętu zimowego w narciarni;
 • Dbanie o własność prywatną oddaną Gościom do dyspozycji;
 • Używanie sprzętu znajdującego się w budynku zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • Korzystanie przez dzieci z placu zabaw zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • Ustalanie godzin spożywania posiłków z właścicielką ośrodka w dniu przyjazdu (jeżeli w podanym okresie nie są one z góry ustalone);
 • Punktualne stawianie się na ustalone wcześniej godziny posiłków;
 • Informowanie na bieżąco o zaistniałych awariach i usterkach;
 • Nieprzestawianie mebli i łóżek w pokojach bez konsultacji z gospodarzami;
 • Informowanie gospodarzy o planowanych dłuższych wyprawach górskich;
 • Pozostawianie kluczy od pokoi w kuchni u właścicieli (dotyczy zorganizowanych grup dzieci).
 • Wynoszenie śmieci z pokoi do specjalnych pojemników na zewnątrz budynku.

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Zapoznaj się z Naszym Regulaminem płatności!

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i formie uzgodnionej telefonicznie.
 2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym telefonicznie.
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z właścicielem.
 5. Zadatek nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z właścicielem obiektu).
 6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 7. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 8. Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.